Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

REGULAMIN UDZIELANIA ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W NZOZ PROVITA W BOLESŁAWCU

 1. NZOZ Provita w Bolesławcu udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii i specjalistycznych usług lekarskich odpłatnie według aktualnego cennika. Cennik oraz wykaz udzielanych świadczeń udostępniony jest na stronie internetowej provita-s.com.pl oraz w rejestracji.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1700 w siedzibie NZOZ Provita w Bolesławcu przy ul. Grunwaldzkiej 7a.
 3. Świadczeń zdrowotnych udzielają wykwalifikowani pracownicy medyczni: fizjoterapeuci i lekarze.
 4. Udzielenie świadczenia zdrowotnego następuje po uprzednim dokonaniu rezerwacji na określony termin. Rezerwacji można dokonać bezpośrednio w siedzibie NZOZ Provita w rejestracji lub telefonicznie pod numerem 75 644 71 71
 5. W trakcie rezerwacji Pacjent obowiązany jest podać dane niezbędne do zarejestrowania do odpowiedniego terapeuty lub lekarza oraz dane umożliwiające kontakt z Pacjentem tj. numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail. Przetwarzanie uzyskanych danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 6. NZOZ Provita zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania terminu udzielenia świadczenia zdrowotnego. O zmianie lub odwołaniu terminu Pacjent jest bezzwłocznie telefonicznie informowany.
 7. Pacjent ma prawo zrezygnować ze świadczenia, jednak zobowiązany jest odwołać ustalony termin nie później niż na jeden dzień przed planowaną wizytą.
 8. Nieodwołanie zarezerwowanego terminu lub odwołanie z naruszeniem terminu określonego w punkcie 7, będzie skutkować obciążeniem Pacjenta opłatą za gotowość do świadczenia usługi w wysokości 70% ceny świadczenia, na które się zarejestrował, zgodnie z aktualnym cennikiem.
 9. Nieobecność na umówionej wizycie i nieodwołanie jej nie później niż jeden dzień przed wizytą skutkuje wystawieniem noty obciążeniowej z obowiązkiem zapłaty w ciągu 7 dni. Nota obciążeniowa na 70% wartości wizyty, zostanie przesłana droga mailową lub pocztą na adres wskazany podczas rejestracji.
 10. NZOZ Provita zastrzega sobie prawo do odmowy realizowania świadczeń wymagających rezerwacji terminu, w przypadku Pacjentów którzy nie uregulowali należności za udzielone świadczenia zdrowotne, lub za świadczenia których nie odwołali w terminie wskazanym w punkcie 7, do czasu uregulowania zadłużenia.
 11. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Pacjentom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej provita-s.com.pl i wyłożony do wglądu w rejestracji.
 12. Dokonanie rezerwacji świadczenia jest równoznaczne ze zgodą Pacjenta na stosowanie przez NZOZ Provita zasad określonych w niniejszym regulaminie.
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 633).

Regulamin wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 13.02.2023 r.